تاریخ نشان داده که انسان ها میتوانند با یک بطری ساده بازی های بسیار متنوعی انجام دهند