چارلی انگشت منو گاز گرفت دوباره هم گاز گرفت و ما پولدار شدیم