خواننده ای از کره جنوبی برمی‌خیزد و با اسب خیالی خود رقصون رقصون یواش یواش می‌آید