من یک خودکار ، یک سیب و یک آناناس دارم پس در نتیجه من آدم معروفی هستم .