تیلمن ، دارنده رکورد گینس و از خوب های ورزش اسکیت برد و موج سواری