ملکه ی اینستاگرام در جنگی ۹ روزه از یک تخم مرغ شکست خورد